PERSONDATAPOLITIK CAFÉ KONRAD:

Generelt:

Som led i vores opfyldelse af en eventuel indgået aftale mellem dig som kunde og vores virksomhed Cafe Konrad, CVR.nr. 27218792, indsamler vi personoplysninger om dig.
I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale.
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel­seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ­rende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).
I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys­ningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Cookies:

Vores hjemmeside benytter kun tekniske cookies (funktions cookies), som udelukkende har det formål, at få hjemmesiden til at fungere optimalt.

Hvilke personoplysninger indsamles:

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.
De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger:

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.
Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydel­sesfrist er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig og din virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da vores regnskabsår følger kalenderåret. Når personoplysnin­gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vi! alle personoplysninger vedrørende dig og din virksomhed blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til:

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vo­res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger:

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.
Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger:

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger:

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 Beskyttelse af personoplysninger:

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger:

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.
I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt:

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du rette henvendelse til Jan Brøsted via mail jbs@brco.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret den    21/07   2018